Menu

Vedtægter

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Foreningens navn er KIF Middelfart Fodbold, Kauslunde Idrætsforening. I daglig tale benævnt KIF Middelfart Fodbold.

Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune og er en forening i KIF Middelfart, Kauslunde Idrætsforening.

 

§ 2: FORMÅL
Foreningens formål er at dyrke og fremme interessen for idrætslige aktiviteter i alle aldersgrupper.

 

§ 3: TILHØRSFORHOLD
Foreningen tilsluttes de hovedorganisationer, hvorunder de idrætslige aktiviteter naturligt hører hjemme.

 

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION
Stk. 1 Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5: FORENINGENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af minimum 5 og maksimalt 7 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg. Såfremt nogen begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning.

Stk. 3 Der kan under foreningen oprettes underafdelinger, der, når disse andrager en vis størrelse, kan overgå til selvstændige foreninger. Formændene for disse underafdelinger skal vælges på KIF Middelfart Fodbolds generalforsamling.

 

§ 6: GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Foreningen afholder generalforsamling hvert år, inden udgangen af marts måned. Formanden er ansvarlig for, at indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor valgene skal foregå bekendtgøres på en måde, så samtlige medlemmer får adgang til at blive orienteret om mødet, og at valg skal finde sted.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen, hvor alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, har kun medlemmer, som ikke er i restance, og som er over 14 år, stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst, og efter normal varsel. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 5 Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem, der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.

Stk. 6 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Ved afstemning om udelukkelse af et medlem, ændring af foreningens navn samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 7 Ændring af vedtægterne kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 8 Ændring af foreningens navn kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling. For vedtagelse gælder det, at der er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer som stemmer derfor.

Stk. 9 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse m.v.

6. Eventuelt

 

§ 7: REGNSKAB

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens aktive og passive medlemmer, samt indtægter fra eventuelle sponsorer og arrangementer.

Stk. 3 Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse.

Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

 

§ 8: BESTYRELSEN

Stk. 1 Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer. Alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og næstformand, samt menige medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter som vælges for 1 år.

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år.

De valgte medlemmer må ikke være bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller suppleanter i i KIF Middelfart Fodstøtten.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke og er bemyndiget til at beslutte aktiviteter under hensyn til budget og foregående års virke, herunder tilmelding af hold, ansættelse af trænere og deres aflønning, samt alle øvrige områder, hvis økonomiske rækkevidde ikke væsentligt overstiger det på den sidste generalforsamling godkendte regnskab.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden ved bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

 

 

§ 9: TEGNINGSRET

Stk. 1 Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2 I anliggender af ordinær karakter, tegnes foreningen af formanden alene. Formanden orienterer, ved førstkommende bestyrelsesmøde, bestyrelsens medlemmer om de trufne dispositioner.

 

§ 10: OPLØSNING

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Ved opløsning af foreningen, deponeres eventuel fast ejendom, samt kassebeholdning og inventar i en forening under folkeoplysningsloven i Middelfart Kommune, med henblik på at muliggøre en reetablering af foreningen. Sker dette ikke i løbet af to år, overgår midlerne til den valgte forening.

 

Ovenstående vedtægter er revideret på KIF Middelfart Fodbolds ordinære generalforsamling, Kauslunde den 19. marts 2015.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på KIF Fodbolds ordinære generalforsamling, Kauslunde den 25. september 2001.

Revideret på ordinær generalforsamling den 9. oktober 2006

Revideret på ordinær generalforsamling den 6. oktober 2008

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2009

Revideret på ordinær generalforsamling den 1. marts 2012

Revideret på ordinær generalforsamling den 27. marts 2014

 

Luk